Prokura Misyjna Misjonarzy Oblatów MN oraz o. Alojzy Chrószcz OMI zostali nagrodzeni medalem „Benemerenti in Opere Evangelizationis”. Medal otrzymała również Sekcja Misjologii UKSW.

Kapituła medalu „Benemerenti in Opere Evangelizationis” pod przewodnictwem bp Andrzeja Jeża przyznała odznaczenia w czterech kategoriach: „za zasługi w dziele misyjnym”, „pomoc modlitewna i duchowa”, „pomoc materialna i finansowa misjom” oraz „informacja medialna”.

W kategorii „za zasługi w misyjnym dziele Kościoła” nagrodzono m.in. o. Alojzego Chrószcza OMI. W 1978 r. wyjechał na misje do Kamerunu. Pracował w Guider, Mandama, Bibemi, Garigombo-Ngoundi i Youkadouma. Obecnie pracuje w Figuil. Od lat organizuje budowę szkół, przedszkoli i szpitali. Wybudował 8 szkół podstawowych, 10 przedszkoli, 25 studni głębinowych oraz 25 kaplic i kościołów w różnych regionach Kamerunu, (głównie dla Pigmejów we wschodniej części kraju). Obecnie pracuje nad wydaniem ksiąg liturgicznych i Mszału w języku gidarskim. Angażuje się w pomoc medyczną dla Kameruńczyków. Jest osoba bardzo aktywną. Chętnie udziela wywiadów, dzieli się materiałami z misji.

W kategorii „pomoc finansowa i materialna misjom” kapituła nagrodziła m.in. Prokurę Misyjna OMI w Poznaniu, która od ponad 50 lat szerzy ideę misji i wspiera oblacką ewangelizację misyjną, przede wszystkim tam, gdzie są polscy misjonarze. Dzięki pomocy Przyjaciół Misji wspiera misjonarzy na wszystkich kontynentach. Ojcowie z Prokury szerzą ideę misyjną poprzez animację, rekolekcje, warsztaty dla animatorów i młodzieży, prelekcje, kazania, spotkania, współpracę z organizacjami kościelnymi, opiekę nad chorymi misjonarzami w kraju. W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych powstały liczne grupy modlitewne i wspierające materialnie misje. Od 1970 r. Prokura pomaga misjonarzom w Kamerunie wysyłając kontenery i paczki. Potem pomagano także na Madagaskarze, a nawet na Sri Lance. Oprócz żywności przekazywano odzież, szaty liturgiczne, sprzęty liturgiczne, dzwony i pomoc medyczną. Prokura wspomaga misje finansowo. Obecnie obszar udzielanej pomocy poszerzył się o Ukrainę, Białoruś, Turkmenistan, kraje Ameryki Łacińskiej i Rosję. Prokura przekazuje misjonarzom intencje mszalne oraz troszczy się o chorych i przyjeżdżających na urlopy. Wspólnota Przyjaciół Misji liczy obecnie ponad 40 tys. członków w Polsce i krajach europejskich. Wspólnoty istnieją w 50 parafiach.

Jak wybitnie zasłużona dla misji nagrodę otrzymała także Sekcja Misjologii Wydziału Teologii UKSW. Wykładowcy od wielu lat bezpośrednio, aktywnie i ofiarnie uczestniczą w animacji i formacji misyjnej. Współtworzą czasopismo „Lumen gentium. Zeszyty misjologiczne” oraz redagują artykuły do „Misje dzisiaj”. Prowadzą zajęcia i wykłady w Szkole Animacji Misyjnej, podczas grudniowej sesji misjologicznej i czuwania PUM na Jasnej Górze, w czasie jesiennych spotkań PDM i innych środowisk misyjnych. Organizują sesje naukowe i sympozja misjologiczne na UKSW. Uczestniczą  w międzynarodowym projekcie formacji misyjnej on-line. Angażują się w formację misyjną seminarzystów i osób konsekrowanych oraz konsolidację środowisk służących dziełu misyjnemu Kościoła w Polsce.